خوش آمدید, مهمان, "برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید"  

   کاربر جدید هستید ? "اینجا ثبت نام کنید" .

 
این لیست پرنده های موجود در سایت می باشد، لطفآ برای کسب اطاعات بیشتر روی نام پرنده کلیک نمایید:

زنبورخوار معمولی
نام لاتین [Merops apiaster], نام روسی [Золотая щурка],
نام آذری[- Qızılı qızlarquşu] نام انگلیسی[Bee Eater],
نام ترکمن[- Altynsow daraklyk (Золотая щурка)], نام قزاق[Сарыалақым аражегіш / Золотая щурка]


بیشتر بخوانید ...

کاکائی سرسیاه
نام لاتین [Larus ridibundus], نام روسی [Озерная (обыкновенная) чайка],
نام آذری[- Qarabash qağayı] نام انگلیسی[Black Headed Gull],
نام ترکمن[- Köl çarlagy (Озерная (обыкновенная) чайка)], نام قزاق[Көлді (кәдімгі) шағала / Озерная (обыкновенная) чайка]


بیشتر بخوانید ...

پرستوی دریائی خزر
نام لاتین [Sterna caspia], نام روسی [Чеграва],
نام آذری[-Su qaranquşu (Xəzər dəniz susüpürəni)] نام انگلیسی[Caspian Tern],
نام ترکمن[-Sakaw çarlak (Чеграва)], نام قزاق[Үлкен қарқылдақ / Чеграва]


بیشتر بخوانید ...

چنگر
نام لاتین [Fulica atra], نام روسی [Лысуха / Қасқалдақ],
نام آذری[- Adi qaşqaldaq] نام انگلیسی[Common Coot],
نام ترکمن[- Sakarbarak (Лысуха)], نام قزاق[Қасқалдақ / Лысуха]


بیشتر بخوانید ...

پرستوی دریائی معمولی
نام لاتین [Sterna hirundo], نام روسی [Речная крачка],
نام آذری[-Su qaranquşu (Çay süpürən)] نام انگلیسی[Common Tern],
نام ترکمن[- Derýa çerigi (Речная крачка)], نام قزاق[Өзен қарқылдағы / Речная крачка]


بیشتر بخوانید ...

باکلان بزرگ
نام لاتین [ Phalacrocorax carbo], نام روسی [Большой баклан],
نام آذری[- İri Qarabatdaq] نام انگلیسی[Great Cormorant],
نام ترکمن[-Uly garajagaz(Большой баклан)], نام قزاق[Үлкен суқұзғын / Большой баклан]


بیشتر بخوانید ...

فلامینگو
نام لاتین [ Phoenicopterus ruber], نام روسی [Обыкновенный фламинго],
نام آذری[-Adi flaminqo (Qızılqaz)] نام انگلیسی[Flamingo],
نام ترکمن[- Gyzylgaz (Обыкновенный фламинго)], نام قزاق[Қоқиқаз / Обыкновенный фламинго]


بیشتر بخوانید ...

اکراس سیاه (قره ناز)
نام لاتین [ Plegadis falcinellus], نام روسی [Каравайка],
نام آذری[-Adi qaranaz] نام انگلیسی[Glossy Ibis],
نام ترکمن[-Gamaburun (Каравайка)], نام قزاق[Қарабай / Каравайка]


بیشتر بخوانید ...

کشیم بزرگ
نام لاتین [ Podiceps cristatus], نام روسی [Большая поганка или Чомга],
نام آذری[-İri maygülü] نام انگلیسی[Great Crested Grebe],
نام ترکمن[-Uly tersaýak (Большая поганка или чомга)], نام قزاق[Үлкен сұқсыр үйрек немесе Чомга / Большая поганка или Чомга]


بیشتر بخوانید ...

حواصیل سفید بزرگ یا اگرت بزرگ
نام لاتین [Egretta alba, Casmerodius albus], نام روسی [Үлкен аққұтан / Большая белая цапля],
نام آذری[-Böyük Ağ Vağ] نام انگلیسی[Great White Heron (Great Egret)],
نام ترکمن[-Uly ak hokgar (Большая белая цапля)], نام قزاق[Үлкен аққұтан / Большая белая цапля]


بیشتر بخوانید ...

حواصیل خاکستری
نام لاتین [ Ardea cinerea], نام روسی [Серая цапля],
نام آذری[-Boz Vağ] نام انگلیسی[Grey Heron],
نام ترکمن[-Gök hokgar (Серая цапля)], نام قزاق[Көкқұтан / Серая цапля]


بیشتر بخوانید ...

غاز خاکستری
نام لاتین [ Anser anser], نام روسی [Серый гусь],
نام آذری[-Boz qaz] نام انگلیسی[Greylag Goose],
نام ترکمن[-Guba gaz – Серый гусь], نام قزاق[Сұр қаз / Серый гусь]


بیشتر بخوانید ...

کاکائی نقره ای
نام لاتین [Larus argentatus], نام روسی [Чайка-хохотунья],
نام آذری[-Ğümüşü qağayı] نام انگلیسی[Herring Gull],
نام ترکمن[- Kümüşleç çarlak (Серебристая чайка)], نام قزاق[Өгізшағала / Чайка-хохотунья]


بیشتر بخوانید ...

ماهی خورک کوچک
نام لاتین [ Alcedo atthis], نام روسی [Зимородок],
نام آذری[-Balıqçıl zərincə] نام انگلیسی[Kingfisher],
نام ترکمن[- Süti (Зимородок)], نام قزاق[Зымыран / Зимородок]


بیشتر بخوانید ...

خروس کولی
نام لاتین [ Vanellus vanellus], نام روسی [Чибис],
نام آذری[- Buynuzlu cüllüt (Çibis)] نام انگلیسی[Lapwing],
نام ترکمن[-Bezziltik – Чибис], نام قزاق[Қызғыш / Чибис]


بیشتر بخوانید ...

حواصیل سفید کوچک یا اگرت کوچک
نام لاتین [ Egretta garzetta], نام روسی [Малая белая цапля],
نام آذری[- Kiçik Ağ Vağ] نام انگلیسی[Little Egret],
نام ترکمن[-Kiçi ak hokgar (Малая белая цапля)], نام قزاق[Кішкене аққұтан / Малая белая цапля]


بیشتر بخوانید ...

سر سبز
نام لاتین [ Anas platyrhynchos], نام روسی [Кряква],
نام آذری[-Yaşılbaş ördək] نام انگلیسی[Mallard],
نام ترکمن[-Ýaşylbaş (Kряква)], نام قزاق[Барылдауық үйрек / Кряква]


بیشتر بخوانید ...

سنقر تالابی
نام لاتین [ Circus aeruginosus], نام روسی [Болотный или Камышовый лунь],
نام آذری[-Bataqlıq Belibağlısı] نام انگلیسی[Marsh Harrier],
نام ترکمن[- Batga ýa-da gamyş gulatysy (Болотный или камышовый лунь)], نام قزاق[Саз немесе Қамыс құладыны / Болотный или Камышовый лунь]


بیشتر بخوانید ...

قوی گنگ
نام لاتین [ Cygnus Olar], نام روسی [Лебедь-шипун],
نام آذری[-Fısıldıyan qu] نام انگلیسی[Mute Swan],
نام ترکمن[-Таuty (Лебедь-шипун)], نام قزاق[Сыбырлақ аққу / Лебедь-шипун]


بیشتر بخوانید ...

حواصیل شب
نام لاتین [ Nycticorax nycticorax], نام روسی [Кваква],
نام آذری[-Qara vağ] نام انگلیسی[Night Heron],
نام ترکمن[-Kawguş (кваква)], نام قزاق[Кваква / Кваква]


بیشتر بخوانید ...

کاکائی صورتی
نام لاتین [ Larus genei], نام روسی [Тонкоклювая чайка (морской голубок)],
نام آذری[- Dəniz göyərçəsi] نام انگلیسی[Slender-billed Gull],
نام ترکمن[- Kepderi pisintli deňiz çarlagy (Тонкоклювая чайка (морской голубок))], نام قزاق[Нәзіктұмсықты шағала (теңіз көгершіні) / Тонкоклювая чайка (морской голубок)]


بیشتر بخوانید ...

خوتکا
نام لاتین [ Anas crecca], نام روسی [Чирок-свистунок],
نام آذری[- Adi Cürə] نام انگلیسی[Eurasian Teal (Common Teal)],
نام ترکمن[- Sykylykçy jünekeý (Чирок-свистунок)], نام قزاق[Ысылдақ шүрегей / Чирок-свистунок]


بیشتر بخوانید ...

پلیکان سفید
نام لاتین [Pelecanus onocrotalus], نام روسی [Розовый пеликан],
نام آذری[-Ağ Qutan] نام انگلیسی[White Pelican],
نام ترکمن[-Gyzgylt gotan (Розовый пеликан)], نام قزاق[Қызғылт бірқазан / Розовый пеликан]


بیشتر بخوانید ...

عقاب دریائی دم سفید
نام لاتین [Haliaeetus albicilla], نام روسی [Орлан-белохвост],
نام آذری[- Ağ-quyruq dəniz qartalı] نام انگلیسی[White-tailed Sea Eagle],
نام ترکمن[-Akgužruk suw bürgüdi (Орлан-белохвост)], نام قزاق[Аққұйрықты субүркіт / Орлан-белохвост]


بیشتر بخوانید ...

قوی فریاد کش
نام لاتین [Cygnus cygnus], نام روسی [Лебедь-кликун],
نام آذری[-Harayçı qu quşu] نام انگلیسی[Whooper Swan],
نام ترکمن[-Sorha (Лебедь-кликун)], نام قزاق[Сұңқылдақ аққу / Лебедь-кликун]


بیشتر بخوانید ...

 
 

                                         
Copyright 2008 - Caspian Biodiversity Education Project, All rights reserved. Website designed by acccipiterdesign.com